Online promotie voor Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic

Door mee te doen aan de online promotie Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic™ (de "Prijsvraag") georganiseerd door Sony Computer Entertainment Europe Limited, gevestigd te 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP (de "Promotor"), wordt u (een "Deelnemer") geacht de navolgende algemene voorwaarden te hebben aanvaard en daaraan gebonden te zijn.

 1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland van 14 jaar of ouder mogen aan deze promotie meedoen, met uitzondering van medewerkers van de organisator of aan de organisator gelieerde bedrijven of personen die professioneel met deze wedstrijd te maken hebben.
 2. U kunt gratis aan deze Prijsvraag meedoen en u hoeft niets te kopen. Inzendingen van tussenpersonen, georganiseerde groepen of inzendingen die automatisch door de computer worden gegenereerd, worden niet aanvaard. Onvolledige, onleesbare of verminkte inzendingen worden niet geaccepteerd.
 3. U moet wel toegang tot een computer met scanner en internetverbinding hebben om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen.
 4. In de wedstrijd draait het erom een nieuw Rag Doll-speelgoedpersonage voor de Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic™-game te creëren. Om deel te nemen, moet je het officiële sjabloon van een van de onderstaande websites downloaden, je originele ontwerp op basis van het sjabloon creëren, het sjabloon scannen en als JPEG-bestand opslaan en je ontwerp vervolgens met vermelding van je naam, je geboortedatum, je e-mailadres en het land waarin je woont naar competitions@community.eu.playstation.com opsturen. Het formaat van het officiële sjabloon mag niet worden gewijzigd. Alleen inzendingen in JPEG-formaat worden geaccepteerd.
  Ontwerpsjablonen kunnen van de volgende websites worden gedownload:
  http://eu.playstation.com
  http://blog.eu.playstation.com
  http://community.eu.playstation.com/playstationeu/
 5. Alle inzendingen worden bij ontvangst ervan door de Promotor bekeken. Inzendingen die onfatsoenlijk, immoreel, smadend, discriminerend of godlasterlijk zijn of die illegale activiteiten weergeven of die kennelijk een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van enige derden maken, worden gediskwalificeerd. Elke Deelnemer kan slechts één ontwerp inzenden. Indien de Promotor redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een Deelnemer meer dan één inzending heeft ingediend, kan alleen de eerste door de Promotor ontvangen inzending aan de Prijsvraag meedoen.
 6. Je inzending moet uiterlijk om 00.59 uur Nederlandse tijd op 13 juli 2009 binnen zijn (de 'sluitingsdatum').
 7. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren, beschadigde of vertraagde inzendingen als gevolg van een storing van welke aard ook in het netwerk, de computerhardware of de software. Bewijs van verzending wordt niet als ontvangstbewijs geaccepteerd.
 8. Door een inzending in te sturen, garandeert u dat uw inzending helemaal uw eigen werk, origineel en ongepubliceerd is en dat eventuele door u bij het creëren van uw inzending gebruikte materialen of informatie geen inbreuk (zullen) maken op de intellectuele eigendom, morele of andere rechten van enige derde en komt u overeen om de Promotor te vrijwaren voor alle claims, vorderingen, kosten, verliezen, uitgaven en schade die ontstaan met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde. Bovendien garandeert u dat u geen overeenkomst of afspraak heeft gemaakt (en zal maken) en geen handeling of iets heeft verricht (en zal verrichten) waardoor het vrije en onbeperkte gebruik en de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten op de inzending (eventueel) worden belet, beperkt of aangetast.
 9. Bij inzending worden alle door de Deelnemer ontworpen, ontwikkelde of geproduceerde inzendingen en materialen in verband met zijn inzending het eigendom van de Promotor. Hierbij draagt de Deelnemer alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van toekomstige rechten) op hun inzending en die rechten welke anderszins in verband met hun inzending ontstaan, over aan de Promotor. De Deelnemer doet tevens afstand van alle morele rechten in verband met zijn inzending waarop de Deelnemer nu of op enig moment in de toekomst recht mocht hebben op grond van de Britse wet auteursrechten, ontwerpen en octrooien van 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988), inclusief eventuele latere amendementen daarop, en op grond van alle soortgelijke wetgeving die overal ter wereld van tijd tot tijd van kracht is. Deelnemers komen overeen om zodanige handelingen te verrichten en zodanige documentatie te ondertekenen als noodzakelijk mocht zijn om dit artikel te realiseren.
 10. De keuze van de jury is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaars worden binnen zes weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte gebracht.
 11. De winnende inzending wordt in een gamepersonage omgezet die voor gebruikers van de Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic-game beschikbaar is. Daarnaast ontvangt de winnaar een PlayStation®3 computer entertainment systeem en een voucher die in de PlayStation®Store kan worden ingewisseld voor één download van de game Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. De tien tweedeprijswinnaars ontvangen elk een voucher die in de PlayStation®Store kan worden ingewisseld voor één download van de Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic. De prijzen moeten worden geaccepteerd zoals deze worden aangeboden en zijn niet overdraagbaar of afsplitsbaar. De organisator zal, in het geheel of gedeeltelijk, geen alternatief in de vorm van contanten aanbieden en ook geen geldelijke vergoeding uitbetalen voor het gebruik van de winnende inzending in de game. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen of enig onderdeel van de prijzen te vervangen door iets van gelijke of grotere waarde.
 12. Door aan de Prijsvraag mee te doen komen de winnaars overeen om deel te nemen aan redelijke door de Promotor verlangde publiciteit en stemmen met name in met de publicatie van hun voornaam en woonland op de websites van de Promotor gedurende 6 maanden na de datum waarop de winnaars via e-mail op de hoogte zijn gesteld dat ze hebben gewonnen. De winnaars erkennen dat de Promotor door verwerking van hun gegevens deze informatie aan andere ondernemingen van haar Groep en/of aan door de Promotor ingeschakelde derden mag bekendmaken.
 13. Door aan de Prijsvraag mee te doen, worden alle Deelnemers geacht hun toestemming te hebben gegeven voor de overdracht van hun persoonsgegevens aan de Promotor (die de voor verwerking verantwoordelijke is) ten behoeve van het beheer van deze Prijsvraag en elk ander doel waartoe de Deelnemer zijn toestemming heeft gegeven.
 14. Alle wettelijke of anderszins bepaalde uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarden, garanties en beweringen met betrekking tot de prijs en/of de Prijsvraag zijn zoveel mogelijk volgens het toepasselijke recht uitgesloten en de Promotor zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel geleden als een direct of indirect gevolg van de prijs en/of de Prijsvraag, behalve dat de Promotor niet mag proberen haar aansprakelijkheid voor iemands dood of lichamelijk letsel, ontstaan als gevolg van de nalatigheid van de Promotor, te beperken of uit te sluiten.
 15. De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en de rechter van Engeland en Wales heeft exclusieve rechtsmacht.