Specifieke regels: DC Universe Online prijsvraag

 

1. Algemeen
1.1 Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd.
1.2 Alle inwoners van Nederland & België van 12 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. (hierna 'deelnemers').
1.3 De wedstrijd is zonder aankoopverplichting en loopt van 14/01/2011 t/m 28/01/2011 23:59 ('de wedstrijdperiode').
1.4 De competitie is georganiseerd door Sony Computer Entertainment Benelux", Postbus 415, 1200 AK te Hilversum (Nederland)' (hierna 'aanbieder').
1.5 Uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd zijn personeelsleden van de aanbieder.

2. Deelname
2.1 Om mee te doen aan deze wedstrijd, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

  1. Naar eu.playstation.com/psn/competitions ('de website') gaan; op de link naar de "DC Universe Online prijsvraag"-competitie klikken;
  2. Een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken of zich met hun SEN-account aanmelden;
  3. De 2 multiple choice vraag beantwoorden en de schiftingsvraag insturen.

3. Door deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van deze algemene voorwaarden gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

4. Om je bij PSN te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.

5. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen. 

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die hun inzending tijdens de inschrijvingsperiode insturen, doen mee aan de vaststelling van de winnaar.

7. Vaststelling winnaar en prijs
7.1 De winnaar wordt bepaald in de eerste weken van februari 2011. De deelnemer die op dat moment de beide vragen correct heeft beantwoord en vervolgens ook het dichtst bij het antwoord zit op de schiftingsvraag, is de winnaar. Voor het bepalen van de uitslag van de wedstrijd en het toekennen van de prijs wordt exclusief rekening gehouden met de gegevens zoals deze door de aanbieder berekend, ontvangen en geregistreerd worden.
7.2 De prijs is 3 x DC Universe Online presskit incl. de PS3 & PC game en vouchers codes om beide 1 maand lang gratis te kunnen spelen.
7.3 De totale waarde van de prijs is €69,99 (incl. BTW). 
7.4 De prijzen zullen verzonden worden naar de winnaar na het verkrijgen van zijn/haar adresgegevens, nadat de aanbieder via e-mail contact heeft gehad met de winnaar.
7.5 De aanbieder onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen 2 weken nadat elke winnaar de prijs heeft opgeëist te versturen, maar de organisator wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze periode worden verzonden van de hand.
7.6 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. De prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
7.7 De aanbieder behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.
7.8 Als de prijs bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de aanbieder hier binnen 7 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.
7.9 De aanbieder maakt de online-id en het land van inwoning van de winnaars op de website bekend.
7.10 De winnaars zullen uiterlijk 25 februari 2011 bekend worden gemaakt. Deze winnaars worden uiterlijk 14 februari 2011 per e-mail (op het e-mailadres dat gekoppeld is aan zijn/haar SEN-account) van de uitslag op de hoogte gebracht.

8. Over de uitslag en (het verloop van) de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

9. Aansprakelijkheid
9.1. De aanbieder is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
9.2. Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, behoudt de aanbieder zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren. De aanbieder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
9.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de aanbieder, noch kan de aanbieder aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.
9.4. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht functionerende of kapotte prijs.
9.5. De aanbieder kan, in het geval de prijs per gewone post of aangetekend verstuurd wordt, niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen of verlies van de prijs door de post noch ingevolge van niet-afhaling. Ook kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in het ontvangen van de prijs.

10. Slotbepalingen
10.1 Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder.
10.2. Aan deze wedstrijd of de uitslag ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
10.3. Op deze wedstrijd is het Nederlands recht van toepassing.
10.4. Het wedstrijdreglement kan verkregen worden op schriftelijke aanvraag bij de aanbieder, vergezeld van een vooraf aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de aanbieder.
10.5 De wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen.