Specifieke regels voor Beken je obsessies

Wedstrijdreglement

 1. Alle inwoners van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (de deelnemende landen) van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van de organisator en hun directe familieleden, gelieerde bedrijven, agenten of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de Beken je obsessies-wedstrijd (de wedstrijd) meedoen (de deelnemers).
 2. Je kunt je tussen 19.00 uur Nederlandse tijd op woensdag 21 december 2011 en 00.59 uur Nederlandse tijd op zondag 1 januari 2012 voor deze wedstrijd inschrijven (de wedstrijdperiode).
 3. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:
 4. a. Ga naar eu.playstation.com/psn/competitions (de website).

  b. Klik op de koppeling Beken je obsessies: game van het jaar 2011.

  c. Meld je aan bij je Sony Entertainment Network-account (SEN-account) of gebruik als je nog geen account hebt je PlayStation®3-systeem of PSP® (PlayStation®Portable)-systeem om een SEN-account aan te maken en meld je vervolgens aan via de website.

  d.Ga akkoord met de algemene voorwaarden van de wedstrijd en volg de instructies op het scherm op om een origineel commentaar over je game-ervaring in 2011 te uploaden voor het PlayStation®-team. Zorg dat je commentaar zo creatief en uniek mogelijk is. Het commentaar mag niet langer dan 500 woorden zijn.

  e.Voer je online-id voor PSN in en klik op Meedoen.

 5. Om je bij PSN te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.
 6. Alle inzendingen moeten origineel en het eigen werk van de deelnemer zijn (zie de algemene regels voor meer informatie). Deelnemers mogen meerdere keren aan de wedstrijd meedoen, maar komen voor maar één prijs in aanmerking.
 7. Deelnemers moeten zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien geen (i) pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden; (ii) grove, beledigende of haatdragende beelden of taal; (iii) kwetsende of lasterlijke inhoud; (iv) inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt; (v) inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt; (vi) gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of (vii) spam, reclame of andere commerciële activiteiten bevatten.
 8. Na de sluitingsdatum kiezen de onafhankelijke juryleden de 10 winnaars die volgens hen de meest creatieve en unieke commentaren hebben geleverd, waaruit een originele game-ervaring in 2011 blijkt. Het besluit van de jury is definitief.
 9. De winnende commentaren worden op de website geplaatst.
 10. De prijs voor elke winnaar is een exemplaar van de game Crysis. De totale waarde van de prijs bedraagt ongeveer €18.
 11. De winnaars worden binnen 2 weken na de sluitingsdatum per e-mail naar het aan hun SEN-account gekoppelde e-mailadres van de uitslag op de hoogte gebracht en dienen hun prijs binnen 4 weken na kennisgeving op te eisen.
 12. Zodra een prijs is opgeëist, wordt deze per post of per koerier naar het aan de SEN-account gekoppelde adres van de winnaar of naar het door de winnaar tijdens het opeisen van zijn/haar prijs aangegeven adres verzonden. Prijzen worden uitsluitend naar de deelnemende landen verzonden.
 13. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de adresgegevens van de winnaar te versturen, maar wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze datum worden verzonden van de hand.
 14. Als de prijs bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.
 15. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen 6 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Obsession Confessions opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
 16. De organisator of diens agenten wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot technische mankementen, fouten in software en hardware, onderbroken of verminderde beschikbaarheid van netwerkverbindingen of mislukte, onvolledige of vertraagde computertransmissies die gevolgen hebben voor de mogelijkheid van deelnemers om mee te doen aan de wedstrijd of vanwege enige andere reden die buiten de macht van de organisator ligt.
 17. Er worden voor de prijzen geen alternatieven in de vorm van contanten beschikbaar gesteld. De prijzen mogen niet worden verkocht, te koop worden aangeboden of worden gebruikt in verband met enige andere promotie of wedstrijd door de deelnemers.
 18. Als er enige reden is om aan te nemen dat de algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.
 19. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen waardoor de wedstrijd zelf of de toekenning van een prijs onmogelijk wordt als gevolg van onvoorziene omstandigheden waarop de organisator geen invloed heeft. In dergelijke gevallen mag de organisator naar eigen goeddunken ervoor kiezen om de prijzen aan te passen of te wijzigen om op die manier redelijke alternatieve prijzen beschikbaar te stellen. De deelnemers gaan ermee akkoord dat de organisator hiervoor niet aansprakelijk is.
 20. Om misverstanden te voorkomen, geldt het volgende: de persoonlijke gegevens van deelnemers met betrekking tot de wedstrijd worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van gegevensbescherming en voor het beheer van de wedstrijd. De gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemers.
 21. Alle auteursrechten en overige intellectuele-eigendomsrechten die besloten liggen in de inzendingen (of die nu winnen of niet) en enig beeldmateriaal dat is opgenomen of foto's die zijn genomen door SCEE in verband met de prijs of prijswinnaars, zijn het eigendom van SCEE en alle deelnemers wijzen eventuele morele rechten met betrekking tot hun inzending af.
 22. Om misverstanden te voorkomen, geldt het volgende: de deelnemers vrijwaren de organisator, evenals diens functionarissen, medewerkers, gelieerde bedrijven en agenten tegen enige acties, claims, gerechtelijke stappen, boetes of vorderingen, kosten (waaronder juridische kosten), aansprakelijkheden, schade of uitgaven die de organisator doet of onderneemt als gevolg van of in verband met inbreuk op de rechten van enige derden, waaronder enige intellectuele-eigendomsrechten, in verband met het ingezonden commentaar van de deelnemer en enig gebruik door de organisator van het ingezonden commentaar.
 23. Deelnemers gaan er daarnaast mee akkoord de organisator, diens gelieerde bedrijven en de respectievelijke directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle gerechtelijke stappen, acties, kosten (waaronder redelijke juridische kosten), vorderingen, claims, uitgaven, schade, aansprakelijkheid en verliezen met betrekking tot enige en alle schendingen door jou van de algemene voorwaarden van deze wedstrijd.
 24. Alle in de wet vermelde uitdrukkelijke of stilzwijgende bepalingen, garanties en verklaringen met betrekking tot de prijzen en deze wedstrijd worden voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten en de organisator zal in geen geval of onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies, enige schade of enige verwonding die direct of indirect het gevolg is van een van de prijzen en de wedstrijd, waarbij de organisator geen poging zal ondernemen diens aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van de organisator.
 25. Een eventuele belastingplicht met betrekking tot een prijs is de verantwoordelijkheid van de deelnemers.
 26. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.
 27. De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.