Algemene voorwaarden "Play & Win" competitie op Facebook - Resistance: Burning Skies

PS Vita

[Update op 8-6-2012 is de deelname periode verlengd tot maandag 11/06/2012 12.00]

Algemene voorwaarden "Play & Win" competitie op Facebook - Resistance: Burning Skies
De maandelijkse "Play & Win" competitie is een onlinewedstrijd, georganiseerd door "Sony Computer Entertainment Benelux", gevestigd op Marathon 2 te Hilversum (Nederland)' (hierna 'organisator') en zal hierna 'wedstrijd' worden genoemd.


1. Algemeen
1.1. Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd.
1.2. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting en loopt van 25/05/2012 t/m 11/06/2012 12.00 via de website http://www.facebook.com/PlayStationNL
1.3. Deze wedstrijd geldt enkel voor Nederland.
1.4. Deelname is enkel mogelijk door lid te zijn van de http://www.facebook.com/PlayStationNL en lid te blijven. Op de dag van de bepaling van de winnaar(s) zal je nog lid moeten zijn van de Facebook pagina.


2. Deelname
2.1. Deelname aan deze wedstrijd staat uitsluitend open voor elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in Nederland en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft (hierna 'deelnemer'). Uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd zijn de medewerkers en personeelsleden van het betrokken promotieagentschap of van de organisator. Personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de deelnemer alsook de gezinsleden en familieleden tot de derde graad van de deelnemer zijn uitgesloten van deelname.
2.2. Door deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Elke deelnemer wordt geacht de
inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.

3. Speelwijze
3.1. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Deelnemers kunnen slechts 1x deelnemen met dezelfde Facebook account.
3.2. Deelname kan enkel via de website http://www.facebook.com/PlayStationNL. In geen geval kunnen inschrijvingen per post opgestuurd worden.
3.3. Via http://www.facebook.com/PlayStationNL moeten, opdat deelname mogelijk is, alle verplichte velden waarheidsgetrouw ingevuld worden.
3.4. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik maken van de wedstrijd, misleiden of bedriegen of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van voormelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.

4. Vaststelling winnaars en prijzen
4.1. De winnaar wordt bepaald in de eerste week na 8 juni 2012. De deelnemer(s) die op dat moment de beide vragen correct heeft beantwoord en vervolgens ook het dichtst bij het antwoord zit op de schiftingsvraag, is/zijn de winnaar(s) "Play & Win"-wedstrijd . Als er meer dan 1 persoon in aanmerking komen door hun score, zal het antwoord op de schiftingsvraag ook in rekening genomen worden. Voor het bepalen van de uitslag van de wedstrijd en het toekennen van de prijzen wordt exclusief rekening gehouden met de gegevens zoals deze door de organisator (of haar technische partner) berekend, ontvangen en geregistreerd worden.
4.2. De prijs is deze maand: 15x een digitaal exemplaar van de PS Vita game "Resistance: Burning Skies". Iedere winnaar wint 1 exemplaar van de game (een promo versie, zonder handleiding).
4.3 De totale waarde van de prijs is ongeveer €50,-.
4.4. Bij weigering of andere reden, indien de uitreiking van de prijs niet plaatsvindt, vervalt deze aan Sony Computer Entertainment Benelux.
4.5. De prijs/prijzen zal/zullen verzonden worden naar de winnaar na het verkrijgen van zijn/haar adresgegevens.
4.6. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ze kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
4.7. De organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is c.q. kan worden uitgekeerd.
4.8. De winnaar wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft vervolgens 2 weken om zijn/haar prijs op te eisen. Indien de winnaar(s) zijn/haar prijs niet tijdig opeist, zal deze vervallen aan een reserve winnaar.
4.9. De naam/namen van de winnaar(s) zal/zullen bekend worden gemaakt op de Facebook pagina.

5. Correspondentie
5.1. Over de uitslag en (het verloop van) de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

6. Persoonsgegevens
6.1. De deelnemer erkent en aanvaardt door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd dat zijn/haar persoonsgegevens verkregen via de "Facebook Connect" functionaliteit van Facebook.com worden opgenomen en bewaard in haar elektronisch bestand, om alzo de organisatie en het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. De organisator respecteert de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 met betrekking tot uw persoonsgegevens.
6.2. De deelnemer heeft het recht op de toegang, het inkijken, het corrigeren of het schrappen van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar het adres vermeld in artikel 1.

7. Aansprakelijkheid
7.1. De organisator is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via http://www.facebook.com/PlayStationNL.
7.2. Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, behoudt de organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via http://www.facebook.com/PlayStationNL. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
7.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden
deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen.
7.4. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor slecht functionerende of kapotte games.
7.5. De organisator kan, in het geval de prijs per gewone post of aangetekend verstuurd wordt, niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadigingen of verlies van de prijs door de post noch ingevolge van niet-afhaling. Ook kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in het ontvangen van de prijs.

8. Slotbepalingen
8.1 Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.
8.2. Aan deze wedstrijd of de uitslag ervan kunnen geen rechten worden ontleend.
8.3. Op deze wedstrijd is het Nederlands recht van toepassing.
8.4. Het wedstrijdreglement kan verkregen worden op schriftelijke aanvraag bij de organisator, vergezeld van een vooraf aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de organisator.
8.5 De wedstrijd wordt georganiseerd in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen.