Gebruiksvoorwaarden voor software

PSP®

 

1. Wie zijn wij?
1.1. Wij zijn Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

2. Definitie termen
2.1. Onder "Geautoriseerde systemen" wordt verstaan PS one-, PlayStation®2-, PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- en PlayStation®4-systemen.

2.2. Onder "Software" wordt verstaan PlayStation game- en applicatiesoftware ontwikkeld voor gebruik op een van de geautoriseerde systemen.

3. Wanneer zijn deze Gebruiksvoorwaarden voor software van toepassing?
3.1. Onze Gebruiksvoorwaarden voor software ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van alle software op geautoriseerde systemen.

4. Software wordt in licentie gegeven
4.1. Alle software wordt in licentie gegeven en niet verkocht, wat betekent dat u het recht krijgt om de Software zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken, maar niet het eigendom van de Software verwerft. Indien u niet handelt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden, kunnen wij uw Softwarelicentie beëindigen, wat betekent dat u niet langer het recht hebt de Software te gebruiken.

5. Wie verleent mij de licentie voor de Software?
5.1. We onderscheiden twee soorten Software:
5.1.1. software door ons uitgegeven en door ons aan u in licentie gegeven; en
5.1.2. software uitgegeven en aan u in licentie gegeven door andere bedrijven.

5.2. De uitgever wordt geïdentificeerd hetzij:
5.2.1. op de verpakking - voor Software die op een fysieke disc staat, bijvoorbeeld DVD, Blu-ray Disc of PS Vita-kaart ("op disc geleverde software"); hetzij
5.2.2. in de beschrijving van het product - voor software die u downloadt van de PlayStation®Store, de webwinkel van Sony Entertainment Network of van een andere digitale retailer zoals wij die van tijd tot tijd goedkeuren ("Softwaredownloads").

5.3. Indien wij de uitgever van de Software zijn, verlenen wij u de licentie om deze te gebruiken conform deze Gebruiksvoorwaarden en enigerlei andere specifieke voorwaarden waarvan wij u inzake specifieke Software op de hoogte brengen.

5.4. Indien een ander bedrijf de uitgever van de Software is, verlenen zij u de licentie om de Software te gebruiken onder deze, maar mogelijk niet uitsluitend beperkt tot deze, Gebruiksvoorwaarden. Dat bedrijf kan u mogelijkerwijs informeren dat er andere voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van haar Software, hetgeen betekent dat die voorwaarden van toepassing zijn naast deze Gebruiksvoorwaarden en niet in plaats van. In het geval van een conflict tussen de additionele voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Beperkingen inzake uw gebruik van de Software
6.1. Uw licentie om de Software te gebruiken is een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie uitsluitend voor privégebruik van de Software op de desbetreffende geautoriseerde systemen (zoals aangegeven op de verpakking van op disc geleverde software, in de productbeschrijving van de Softwaredownload of zoals door ons van tijd tot tijd te kennen gegeven is) en geldt uitsluitend voor Europa, het Midden-Oosten, Afrika, India, Rusland en Oceanië.

6.2. U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog van de uitgever zelf, de Software niet commercieel gebruiken, deze uitzenden, kosten voor het gebruik ervan in rekening brengen of deze op enigerlei andere wijze openbaar maken.

6.3. U mag geen enkel deel van de Software in lease geven, verhuren, in sublicentie geven, publiceren, modificeren, adapteren of vertalen.

6.4. U mag de Software niet emuleren.

6.5. Voor zover dit rechtens is toegestaan mag u geen enkel deel van de Software nabouwen, decompileren of demonteren of eventuele daarvan afgeleide werken maken of op andere wijze trachten om uit de objectcode ervan een broncode voor de Software te vormen.

6.6. U mag op geen enkele manier proberen van de geautoriseerde systemen eventuele encryptie, beveiliging of mechanisme ter garantie van de echtheid uit te schakelen of te omzeilen noch is het toegestaan ongeautoriseerd toegang proberen te verkrijgen tot of proberen enigerlei account, hardware, software, dienst of netwerk verbonden met het Sony Entertainment Network te verstoren.

7. Doorverkoop
7.1. U mag de Software (hetzij op disc uitgebracht hetzij als softwaredownload) niet doorverkopen tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan is door ons en als de uitgever een ander bedrijf is, ook nog door de uitgever zelf.

8. Leeftijdsclassificatie
8.1. Indien Software een leeftijdsclassificatie bevat, betekent dit dat de software content bevat die niet geschikt is voor personen onder die leeftijd. Indien u een ouder of voogd bent, kunt u op eu.playstation.com/parents nadere informatie vinden over hoe u voorkomt dat games boven een bepaalde leeftijd op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem uitgevoerd kunnen worden.

8.2. Indien u, of de eigenaar van een account voor wie u verantwoordelijk bent, een geregistreerde leeftijd hebt die lager is dan de leeftijdsclassificatie aangegeven op specifieke Software, dan kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de desbetreffende accounteigenaar die Software bekijkt, aanschaft of gebruikt. Met betrekking tot spelsoftware kunnen wij mogelijkerwijs verhinderen dat u of de accounteigenaar online modi van die game gebruikt, zelfs als de offline modi speelbaar zijn op uw PlayStation®Portable-, PlayStation®3-, PlayStation®Vita- of PlayStation®4-systeem.

9. Privacy en Software online gebruiken
9.1. Het "PSN" geeft u de mogelijkheid uw Software online te gebruiken. Wanneer u PSN gebruikt:
9.1.1. gelden de Gebruikersvoorwaarden en Servicevoorwaarden van het Sony Entertainment Network ("SEN Servicevoorwaarden") die u aanging met Sony Network Entertainment Europe Limited bij het aanmaken van uw Sony Entertainment Network-account als aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden voor software; en
9.1.2. mogen wij en Sony Network Entertainment Europe Limited informatie over u verzamelen. Een verklaring over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, kunt u vinden in het Privacybeleid van PSN en SEN.
De Servicevoorwaarden van SEN en het Privacybeleid van PSN en SEN kunt u hier vinden: eu.playstation.com/legal.
9.1.3. Indien de Software door een ander bedrijf aan u in licentie gegeven is, kunnen zij mogelijkerwijs ook informatie over u verzamelen en zij zullen dit in hun privacybeleid toelichten.

10. Gedrag in een online community
10.1. Uw Geautoriseerde systeem en de voor gebruik erop gepubliceerde geautoriseerde Software kan communityfuncties bevatten waarmee u met en tegen andere mensen kunt spelen; kunt communiceren en interageren met andere mensen; en informatie kunt delen via uw Geautoriseerde systeem, de game of andere activiteiten via PSN en andere sociale netwerken. Uw gebruik van de communityfuncties is onderhevig aan diverse overeenkomsten met verschillende bedrijven:
10.1.1. deze Gebruiksvoorwaarden; en
10.1.2. de SEN Servicevoorwaarden; en
10.1.3. het SEN en PSN Privacybeleid; plus
10.1.4. enigerlei andere extra voorwaarden van de uitgever van de Software; en
10.1.5. enigerlei andere extra voorwaarden van het bedrijf dat het sociale netwerk waar u gebruik van maakt exploiteert (en waarvan u mogelijkerwijs een account moet hebben).

10.2. Wanneer u communityfuncties gebruikt, kunt u mogelijkerwijs berichten, reacties, afbeeldingen, foto's, video's, game-assets en andere materialen en informatie ("Door gebruiker gegenereerde media" of "DGGM") delen. Daarbij dient u zich fatsoenlijk, respectvol en met consideratie jegens andere mensen te gedragen. Het is niet toegestaan iets te delen dat beledigend of vulgair is noch is het toegestaan communityfuncties te gebruiken om andere mensen kwaad te doen of te verontrusten. Bijvoorbeeld:
10.2.1. u dient niets te delen dat lasterlijk of racistisch, etnisch, religieus of seksueel aanstootgevend is;
10.2.2. u dient niet bedreigend of pestend te handelen;
10.2.3. u dient niemand te stalken;
10.2.4. u dient geen toegang te verlenen tot, of content te gebruiken en verspreiden die andermans privacy of intellectuele eigendomsrechten schendt
10.2.5. u dient geen activiteiten te ondernemen die het toepasselijke recht schenden; en
10.2.6. u dient te allen tijde uw gezond verstand te gebruiken en goede manieren te tonen.

11. Online creëren en delen
11.1. DGGM welke u gecreëerd en gedeeld hebt, zijn uw eigendom maar wij, en waar van toepassing de relevante Softwareuitgever, hebben het intellectuele eigendomsrecht van uw DGGM, dus u mag de DGGM niet commercieel gebruiken zonder onze toestemming en die van de Softwareuitgever.

11.2. U geeft toestemming dat wij en andere PSN-gebruikers uw DGGM, uw PSN Online-id (en uw naam, indien u ervoor kiest deze te gebruiken) via PSN, het Sony Entertainment Network en elke andere gelieerde diensten zoals aan de Software gerelateerde websites, mogen gebruiken, distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven. U geeft tevens toestemming dat wij, zonder vergoeding aan u, uw DGGM in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen te verkopen om toegang te krijgen tot uw DGGM (alleen of in combinatie met andere DGGM) en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten in relatie tot uw DGGM) en dat wij uw DGGM mogen gebruiken voor de promotie van PlayStation®-producten, Software en diensten. U erkent dat wij en andere PSN-gebruikers uw DGGM mogen wijzigen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw DGGM. Door uw DGGM te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een dergelijke DGGM te publiceren en om de rechten zoals uiteengezet in deze clausule te verlenen.

12. Wat moet ik doen als ik een slechte online-ervaring heb?
12.1. We willen dat u allemaal geniet van onze online community, maar we kunnen niet garanderen dat iedereen zich naar behoren gedraagt. Als zodanig accepteren wij geen aansprakelijkheid jegens u voor de activiteiten en DGGM van andere PSN-gebruikers noch jegens anderen voor uw activiteiten en DGGM.

12.2. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken in een game, dan verzoeken wij u dit aan de desbetreffende uitgever (welke wij zouden kunnen zijn) te laten weten.

12.3. Alhoewel wij het mogelijk maken dat u en andere gebruikers berichten kunnen plaatsen op sociale netwerkdiensten, zijn wij niet verantwoordelijk voor die diensten. Mocht u onaanvaardbaar of ongepast gedrag meemaken op een sociale netwerkdienst, meld dit dan bij de sociale netwerkdienst via hun meldsysteem voor ongepast of kwetsend gedrag.

13. Melding maken vanuit games die wij uitgeven
13.1. Om u bij te staan in onze games en de functionaliteit die wij leveren via onze Geautoriseerde systemen (bijv. PSN-berichten) hebben we daar waar wij dit het meest relevant achten, meldmechanismen ingebouwd om problemen zoals hiervoor beschreven te melden. Zo ziet u bijvoorbeeld een meldoptie naast berichten die op PSN ontvangt en in elke game die wij uitgeven, vindt u hulpmiddelen om meldingen te doen, indien de desbetreffende game de mogelijkheid biedt DGGM te delen. Indien u het meest relevante meldingshulpmiddel gebruikt bij het indienen van de melding, dan kunt u ons mogelijk ook relevant bewijsmateriaal sturen dat ons kan helpen uw melding te beoordelen. Bijvoorbeeld:
13.1.1. indien u een PSN-bericht meldt, dan kunt u bij de melding eveneens een kopie van het bericht sturen dat u meldt plus elk aanhangsel ervan; en
13.1.2. indien u een game-asset of -level meldt dat iemand gecreëerd heeft, dan kunt u bij de melding ook de asset of het level meesturen.
Uiteraard betekent dit ook dat andere mensen u en uw DGGM kunnen melden.

13.2. Indien er in een game welke wij uitgeven geen mogelijkheid is om melding te maken van een probleem, ga dan naar eu.playstation.com/griefreporting om uw melding in te dienen.

14. Controleren wij PSN?
14.1. Ja, maar we kunnen niet alle activiteiten op PSN controleren noch verplichten wij ons daartoe. We behouden ons echter het recht voor naar eigen goeddunken uw PSN-activiteit zonder enige beperking te controleren en uw DGGM naar eigen goeddunken te verwijderen zonder nadere kennisgeving aan u. Uw gebruik van PSN en onze communityfuncties kan opgenomen worden en door ons verzameld worden of door andere gebruikers aan ons gestuurd worden zoals omschreven in 13.1. Elke informatie welke op deze wijze verzameld is - bijvoorbeeld uw DGGM, de inhoud van stemopnames en van tekstberichten, video's van uw gameplay, de tijd en locatie van uw activiteiten, en uw naam, uw PSN Online-id en IP-adres - kunnen door ons en aan ons gelieerde bedrijven gebruikt worden om deze Gebruiksvoorwaarden en de SEN Servicevoorwaarden af te dwingen, om te voldoen aan de wetgeving, om onze rechten en die van onze licentiegevers en gebruikers te beschermen en om de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gebruikers te beschermen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Door deze Gebruiksvoorwaarden voor software te aanvaarden, gaat u uitdrukkelijk hiermede akkoord.

14.2. Het gebruik van de communityfuncties zoals mogelijk gemaakt door uw Geautoriseerde systeem en de voor gebruik erop gepubliceerde geautoriseerde Software conform de geldende overeenkomsten zoals beschreven in clausule 10.1 maakt geen inbreuk op clausules 6.2 en 6.5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

15. Webwinkels
15.1. Tijdens het online gebruik van de Software, krijgt u wellicht de mogelijkheid items in een webwinkel te kopen met gebruik van uw SEN-portemonnee. Alle aankopen worden gedaan bij Sony Network Entertainment Europe Limited en zijn onderhevig aan de SEN Servicevoorwaarden. Controleer de gebruiksrechten en leeftijdsclassificatie voor elke aankoop, aangezien deze per product verschillen. Webwinkels zijn mogelijk niet in alle landen en bepaalde talen beschikbaar, zie ook eu.playstation.com/legal.

16. Software-updates en Einde van de dienst
16.1. Software kan op gezette tijden geüpdatet worden, wat mogelijk het toevoegen of verwijderen van functionaliteit kan inhouden.

16.2. Zowel wij als andere uitgevers vinden het soms noodzakelijk om online ondersteuning voor een game te beëindigen. Dit betekent dat functies zoals online multiplayer en klassementen niet langer beschikbaar zullen zijn. Indien het om een game gaat die uitsluitend online te spelen is, betekent dit dat u deze niet langer kunt spelen.

16.3. Indien wij besluiten de online ondersteuning voor een bepaalde game te beëindigen, dan zullen wij onze best doen dit besluit ten minste 90 dagen voorafgaand hieraan aan te kondigen op onze gameforums en op eu.playstation.com/gameservers.

16.4. Andere uitgevers kunnen online ondersteuning voor hun games beëindigen en kunnen u informeren over forums of websites waar u terechtkunt voor informatie.

17. Eigendom van auteursrecht
17.1. Alle software bevat bibliotheekprogramma's waarvan het auteursrecht eigendom is van Sony Computer Entertainment Inc. en die exclusief aan ons in licentie gegeven zijn. Andere auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bestaan in de Software en deze kunnen op gezette tijden aan u gemeld worden.

18. Handhaving van de Gebruiksvoorwaarden voor software
18.1. U stemt ermee in dat wij deze Gebruiksvoorwaarden kunnen afdwingen met betrekking tot alle Software, ongeacht of we wel of niet de uitgever ervan zijn.

November 2013