Thema-instellingen aanpassen

PS3™

Pakket voor het maken van thema's downloaden

Maak je eigen thema's voor PS3.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE RICHTLIJNEN VOOR THEMA'S EN DE ONTWIKKELTOOL VOOR THEMA'S VOOR PlayStation®3

IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST WORDEN UW RECHTEN EN PLICHTEN UITEENGEZET, DUS LEES DEZE AANDACHTIG.
Versie 1.0 (23 oktober 2007)

HET GEBRUIK VAN EN DE TOEGANG TOT DE RICHTLIJNEN VOOR THEMA'S VOOR PlayStation®3 ('PS3TM') EN DE ONTWIKKELTOOL VOOR THEMA'S VOOR PS3TM VAN SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ('SCE') IS UITDRUKKELIJK ONDERHEVIG AAN AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST.

Deze overeenkomst is een contract tussen u en SCE. Deze overeenkomst is van toepassing op de richtlijnen voor thema's voor PS3TM, de ontwikkeltool voor thema's voor PS3TM, updates, upgrades en nieuwe versies hiervan en in verband hiermee verstrekte informatie of ondersteuning (gezamenlijk de 'tools' genoemd).

1. LICENTIEVERLENING

Onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst ontvangt u een persoonlijke, niet-commerciële licentie die uitsluitend bedoeld is voor gebruik van de tools bij het ontwikkelen, gebruiken en distribueren van thema's (zoals hieronder gedefinieerd) voor en op het PS3TM-systeem en in overeenstemming met de richtlijnen voor thema's voor PS3TM. 'Thema's' zijn aangepaste weergaven, afbeeldingen en geluiden die door gebruikers zijn gemaakt om de XrossMediaBar van het PS3TM-systeem naar wens aan te passen voor wat betreft achtergronden, pictogrammen, miniaturen en achtergrondmuziek. Alle intellectuele eigendomsrechten in de tools berusten bij SCE en het gebruik van de tools is onderhevig aan de voorwaarden in deze overeenkomst en alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Anders dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst uiteengezet, behoudt SCE zich alle rechten, belangen en rechtsmiddelen voor. Deze licentie kan door SCE na kennisgeving wanneer gewenst worden ingetrokken.

2. BEPERKINGEN

2.1 Tijdens toegang tot of gebruik van de tools is het niet toegestaan:

(i) de tools geheel of gedeeltelijk aan te passen, na te bouwen, te decompileren of te demonteren (voor zover dit verbod rechtsgeldig is);

(ii) systemen, hardware, software of netwerken te verstoren;

(iii) handelingen uit te voeren die schendingen van lokale, nationale of internationale wetten kunnen inhouden;

(iv) content of geluiden aan te maken of toe te voegen die schadelijk voor SCE, de daaraan gelieerde bedrijven of diens dochterondernemingen, licentiegevers of gebruikers kunnen zijn, zoals code of virussen die eigendommen kunnen beschadigen of die het gebruik van systemen, hardware, software en netwerken kunnen verstoren; of

(v) de tools op een andere wijze te gebruiken dan uitdrukkelijk in de bijgevoegde documentatie en deze overeenkomst wordt uiteengezet.

2.2 Tijdens het maken of distribueren van thema's is het niet toegestaan:

(i) woorden, afbeeldingen of geluiden te gebruiken die als beledigend, vulgair, hatelijk, lasterlijk, bedreigend, smadelijk of intimiderend kunnen worden opgevat of die op grond van huidskleur, etniciteit, religie of seksuele geaardheid beledigend of bezwaarlijk zijn;

(ii) de handelsmerken, servicemerken of logo's van SCE of de daaraan gelieerde bedrijven te gebruiken;

(iii) woorden, afbeeldingen of geluiden te gebruiken die de handelsmerken, servicemerken, goede naam of reputatie van SCE, de daaraan gelieerde bedrijven of diens uitgevers, licentiegevers of dochterondernemingen kunnen verzwakken, in diskrediet kunnen brengen of kunnen ondermijnen;

(iv) woorden, afbeeldingen of geluiden van commerciële aard te gebruiken, zoals advertenties, aanbiedingen, marketingmaterialen en promoties; of

(v) afbeeldingen, geluiden of intellectuele eigendommen te gebruiken die toebehoren aan een partij waarvan u niet de juiste uitdrukkelijke toestemming voor gebruik, aanpassing, reproductie of distributie hebt gekregen.

Zonder enige afbreuk te doen aan de rechtsmiddelen die SCE ter beschikking staan, gaat u er onherroepelijk mee akkoord het gebruik en de distributie van thema's na kennisgeving van SCE per direct te staken. Ook gaat u ermee akkoord op eigen kosten met SCE samen te werken om thema's van websites of andere materialen of apparatuur te verwijderen en eventueel door SCE opgelopen schade te vergoeden.

3. DISTRIBUTIEVEREISTEN

Als u ervoor kiest thema's aan derden te distribueren, bent u verplicht een kennisgeving met de thema's mee te sturen waarin staat dat u de thema's 'AS IS' en zonder enige representaties of garanties van SCE levert en dat SCE de thema's op geen enkele wijze heeft goedgekeurd en hier op geen enkele manier bij betrokken of verantwoordelijk voor is.

4. UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Het gebruik van de tools en de ontwikkeling, het gebruik en de distributie van thema's zijn volledig voor uw eigen risico. Er wordt geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit, bruikbaarheid of functionaliteit van de tools gegeven. De tools worden 'AS IS' geleverd. SCE wijst alle expliciete en impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk uitdrukkelijk af. SCE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, WINSTDERVING OF ENIG ANDER DOOR U OF DERDEN GELEDEN VERLIES, NOCH VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK HIERVAN EN ONGEACHT OF DE SCHADE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE TOOLS OF HET ONTWIKKELEN, GEBRUIKEN OF DISTRIBUEREN VAN DE THEMA'S, ZELFS ALS SCE VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. DE VOORAFGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT VAN TOEPASSING, ZELFS ALS HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIG RECHTSMIDDEL NIET AFDWINGBAAR IS.

5. ALGEMENE JURIDISCHE KENNISGEVINGEN
SCE kan de bepalingen van deze overeenkomst wanneer gewenst en naar eigen goeddunken wijzigen. Door de tools na de doorvoering van wijzigingen te blijven gebruiken of thema's te blijven ontwikkelen of distribueren, geeft u aan dat u met de betreffende wijzigingen akkoord gaat.

Akkoord

Niet akkoord

Thema-instellingen aanpassen

Maak je eigen aangepaste thema voor PS3

Volg deze stapsgewijze instructies op om het XMB (XrossMediaBar)-menu van je PS3 in een nieuw jasje te steken.


Een nieuw thema instellen

Ontdek hier hoe je een nieuw thema kunt instellen nadat je deze hebt gedownload of naar je PS3-systeem hebt gekopieerd.


Download nieuwe thema's uit de PlayStation Store

Versier je XMB™ (XrossMediaBar) met een aantal geweldige downloads.


Een foto als achtergrond instellen

Ontdek hoe je een afbeelding onder Foto als achtergrond voor je PS3-systeem kunt instellen.


Verander het thema van je PS3

Pas je PlayStation 3 aan met andere kleuren, afbeeldingen en pictogrammen.


Pakket voor het maken van thema's downloaden


Achtergronden aanpassen en tekst op het scherm

Ontdek hoe je je eigen achtergrond kunt instellen en het lettertype op het scherm kunt aanpassen.

Delen

Google+

Verwante systeemsoftware

Download de nieuwste update van de systeemsoftware nu naar je PS3.

Ontdek de toevoegingen aan de update 4.7 Meer uitleg over systeemsoftware Systeemsoftware-archief

Probleem melden

Probleem melden

Meld het ons als iemand je online PlayStation-ervaring verpest.

Meer informatie

Online ondersteuning

Online ondersteuning

Zoek en deel informatie en advies in de PlayStation-community.

Meer informatie

PS3-foutcodes

PS3-foutcodes

Gebruik deze handige tool om meer over foutcodes en mogelijke oplossingen te weten te komen.

Meer informatie