RSS

Hieronder vind je een lijst met beschikbare playstation.com-feeds. Kopieer deze links naar je reader om door te gaan.

rss playstation.com

Voorwaarden voor RSS van PlayStation.com

Lees deze voorwaarden ('voorwaarden') aandachtig voordat je een RSS-feed van PlayStation.com downloadt. Hou er rekening mee dat je automatisch akkoord gaat met deze voorwaarden als en wanneer je een RSS-feed downloadt.

SCEE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen of bepaalde onderdelen toe te voegen of te verwijderen door wanneer gewenst de inhoud op deze pagina bij te werken. Breng daarom telkens wanneer je een RSS-feed downloadt een bezoek aan deze pagina.

1. Licentie

Sony Computer Entertainment Europe Limited ('SCEE') biedt je een royalty-vrije en niet-exclusieve licentie om de informatie die en/of het materiaal dat je van PlayStation.com ('content') ontvangt op je website ('site') weer te geven. Alle intellectuele eigendomsrechten behorende bij de content blijven het eigendom van SCEE en/of haar licentiegevers.

2. Site

Je mag de content niet weergeven op een site die

  • illegale en/of criminele activiteiten promoot of aanmoedigt;
  • lasterlijke of misleidende uitspraken bevat;
  • discriminerende of haatdragende content bevat, inclusief met betrekking tot ras, religie, geslacht en geaardheid;
  • content bevat die inbreuk pleegt op copyright en andere intellectuele eigendomsrechten of die inbreuk hierop aanmoedigt;
  • pornografische, lasterlijke, aanstootgevende of obscene content bevat;
  • content bevat die de privacy van een individu schendt of gebruikers hiertoe aanmoedigt.

Ongeacht de hierboven opgesomde gevallen behoudt SCEE zich het recht voor de licentie wanneer gewenst te beëindigen als SCEE van mening is dat de site de content op ongepaste wijze weergeeft.

Je mag de content op geen enkele manier wijzigen, bewerken of er dingen aan toevoegen en je mag op geen enkele manier suggereren dat SCEE, haar gelieerde bedrijven of PlayStation de site goedkeuren.

3. Bronvermelding en link naar PlayStation.com

Alle content op de site dient de volgende bronvermelding te bevatten: 'Content van PlayStation.com'

Waar mogelijk dien je een werkende link toe te voegen naar de pagina op PlayStation.com waarop de content staat. Als dat niet mogelijk is, dien je op het scherm de URL weer te geven waar de content kan worden teruggevonden.

4. Garanties, aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Je geeft SCEE de garantie dat de site in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgevingen en regels en dat gebruikers van de site zich wat het gebruik van de content betreft aan voorwaarden dienen te houden die overeenstemmen met deze voorwaarden.

De content wordt aangeboden "in de staat waarin deze verkeert" en er wordt geen garantie voor gegeven. Voor zover dat door de wet wordt toegestaan, aanvaarden SCEE, haar gelieerde bedrijven en haar licentiegevers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die door jou of een derde wordt geleden, hetzij direct hetzij indirect, incidenteel of bijkomend of op welke manier dan ook voortvloeiend uit je gebruik van de website en de daarop aanwezige content. Je gaat ermee akkoord dat je SCEE zult schadeloosstellen, vrijwaren en verdedigen met betrekking tot schade, kosten en uitgaven, inclusief gerechtelijke kosten, die voortvloeien uit of incidenteel zijn aan inbreuken op deze voorwaarden of anderszins uit/aan je gebruik van de content.

5. Beëindiging

Je kunt deze voorwaarden en in het bijzonder de licentie zoals aangegeven in paragraaf 1 wanneer gewenst beëindigen door alle exemplaren van de content te vernietigen of van je site, vaste schijven, netwerken en andere opslagmedia te verwijderen.

SCEE kan deze voorwaarden en in het bijzonder de licentie zoals aangegeven in paragraaf 1 wanneer gewenst en zonder aansprakelijkheid beëindigen. In dat geval dien je alle exemplaren van de content te vernietigen wanneer je door ons van de beëindiging op de hoogte wordt gesteld.

6. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan de Engelse wetgeving en eventuele geschillen zullen uitsluitend door Engelse rechtbanken worden beslecht

Nuttige informatie

Wat is dit?

Dit is een RSS-feed van PlayStation.com. Dankzij RSS-feeds blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en de nieuwste features op PlayStation.com.

Om je hiervoor aan te melden, heb je een news reader of andere gelijksoortige software nodig.

 

Wat is RSS?

RSS staat voor Really Simple Syndication

RSS-feeds kunnen door RSS-readers, news readers en andere gelijksoortige software worden gebruikt. Met deze software kun je je voor deze feed opgeven en blijf je op de hoogte van updates op PlayStation.com. Lees hier onze voorwaarden als je deze feed wilt gebruiken om content van PlayStation.com op je site weer te geven.

Je opgeven voor deze RSS-feed.

Je kunt je op deze RSS-feed abonneren door:

  •  het oranje RSS-pictogram dat je hierboven ziet naar je RSS-reader te slepen.